GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-01-2022 11:59   Güncelleme : 06-01-2022 11:59

Güç ile Zehirlenmiş Yöneticiler…

Güç ile Zehirlenmiş Yöneticiler…


Adaletin en büyük düşmanı güç ile zehirlenmiş yöneticilerdir.

Güç zehirlenmesi ve iktidar gibi kelimeleri yan yana görenlerin aklına hemen Erdoğan iktidarından bahsettiğim gelebilir ama bu kez öyle değil. Aşağıda bahsedeceğim iki olay ne yazık ki hukukun üstünlüğüne inanan ve bunu da siyasi hedeflerinin başına yazan, benim de üyesi olduğum partiden seçilmiş bir başkanın yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanıyor.

Sözü fazla uzatmadan, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odasının Büyükşehir Belediyesine ortak imza ile verdikleri, biri 24 Aralık diğeri 28 Aralık 2021 tarih ve 2620 sayılı imar tadilatı hakkındaki iki dilekçesinden bahsetmek istiyorum. Dilekçeleri konuyu dağıtmadan, okuru da detaylara boğmamak adına kısmen özetlemek gerekirse

;OTOPARK ARSASI

1- Baraj yolu üzerinde bulunan ve otopark arsası olarak bilinen yerle ilgili olarak; "Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2613 ada 1 parsel ile 1853 ada 544 parseli kapsayan alan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Otopark Alanı” olarak planlı iken, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2021 tarih ve 233 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Emsal:2.40 Yençok: 24.50 metre Ticaret Alanı” olarak planlamıştır. Daha önce 2613 ada 1 parsel ile 1853 ada 544 parseli kapsayan alanda, 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 9.maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/03/2015 tarihli Bakanlık Makamı oluru ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmış olup, anılan plan değişikliği ile taşınmazların imar planıdaki fonksiyonu “Ticaret+Konut Alanı” olarak planlanmıştır. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Adana 2.İdare Mahkemesine açılan davada, söz konusu planda kamu yararı bulunmadığı gerekçesi ile iptal edilmesi istenmiştir. Adana 2.İdare Mahkemesinin 03/11/2016 tarih ve 2015/1398 E. 2016/1388 K. Sayılı kararında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/03/2015 tarihli Bakanlık Makamı oluru ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Adana 2.İdare Mahkemesine açılan dava sonucunda, plana konu otopark alanının bölgede büyük önem arz etmekte olduğu gerekçesi ile iptal kararı alınmış iken, aynı kurum tarafından hukuk ve kamu vicdanı ile izahı bulunmayacak şekilde otopark alanı kaldırılarak ticaret alanı olarak planlanmıştır.

Sonuç olarak, Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2613 ada 1 parsel ile 1853 ada 544 parseli kapsayan alan, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Otopark Alanı” olarak planlı iken, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2021 tarih ve 233 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Emsal:2.40 Yençok: 24.50 metre Ticaret Alanı” olarak planlandığı, yapılan bu işlem ile geçmiş dönemde aynı yer ile ilgili alınan Adana 2.İdare Mahkemesinin 03/11/2016 tarih ve 2015/1398 E. 2016/1388 K. Sayılı kararına muhalefet niteliğinde işlem tesis edildiği, ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26’ncı maddesindeki hükmüne aykırı olarak imar planı değişikliği ile kaldırılan teknik altyapı alanın yerine eşdeğer alan ayrılmadığı görülmüştür.

Yukarıda izahı yapılan durumlar ışığında itirazımızın dikkate alınarak, kamu yararına uygun olacak şekilde 2613 ada 1 parsel ile 1853 ada 544 parselin yeniden “otopark alanı” olarak planlanmasını talep etmekteyiz"

RTÜK ARSASI 2- Atatürk Caddesi üzerinde bulunan RTÜK arsası olarak bilinen yer ile ilgili olarak; "Radyo Televizyon Üst Kurulu’na ait olup satışı gerçekleştirilen Adana İli Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi 391 ada 215 parsel numaralı taşınmaz, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile 3000 hektar alanda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlı iken, söz konusu plan mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

Mahkeme kararının gereklerini yerine getirmek için hazırlanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2021 tarih ve 173 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 391 ada 215 parsel numaralı taşınmaz yine “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlanmıştır. Anılan imar planı 04/08/2021-06/09/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup askı süreci içerisinde 17 adet itiraz olmuştur. Yapılan itirazlar içerisinde 391 ada 215 parsel de yer almakta olup, söz konusu itiraz dilekçesinde taşınmazın “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanması talep edilmiştir.

Yapılan itirazın kabul edilmesi neticesinde taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı fonksiyonu, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2021 tarih ve 242 sayılı kararı ile “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak değiştirilmiştir. Onaylanan plan 30/11/2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup süreç devam etmektedir.Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek-1ç maddesinde Nazım İmar Planları gösterim tekniklerinde, “Kamu hizmet alanı gösterimi; kamu kurum ve kuruluşu alanı, resmi kurum alanı ve idari tesis alanını içerir.” olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen, eski imar planlarında “Kamu Hizmet Alanı” olarak tanımlanmış, bölgede yaşayan vatandaşların kamusal alan ihtiyacını karşılamasına yönelik planlanmış bir alanın, yapılan plan revizyonuna itiraz kapsamında tamamen ticari bir fonksiyon taşıyan “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmüştür.

Yine Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.” Hükmü yer almaktadır. İmar planı yapmaya haiz idareler tarafından yapılan imar planları tamamen kamu yararı amaçlı yapılmakta iken, ilk askı sürecinde “Kamu Hizmet Alanı” kullanımı devam eden ve bu kullanım ile tamamen kamuya ait bir taşınmazın, askı sürecindeki itirazın değerlendirilmesi ile ticari değer taşıyan “Özel Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesi, hukuk ve kamu vicdanı ile izah edilecek bir durum değildir. Geçmiş dönemdeki Adana kent bütünü planlarında, kamusal alan kullanımını korumuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiş kentsel mekanın, idari bir karar ile bu kullanımdan çıkarılmasının kamu vicdanı tarafından kabul edilmesi mümkün değildir"Her şey o kadar açık ve o kadar ortada ki;

Özetin özeti ise şöyle;

1- Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığın yaptığı plana itiraz edip SSK arsası otopark olarak kalmalı diyor ve mahkeme itirazı haklı buluyor. Ama aynı belediye, bu kez kendisinin itiraz ederek iptal ettirdiği yerin imarını eski haline getiriyor. Neden?

2- RTÜK arsasını da kapsayan 1/5000'lik plan mahkemece iptal edilince yerine yapılan imar düzenlemesinde RTÜK arsası yine 'kamusal hizmet alanı' olarak kalıyor. Plan askıya çıkarılınca anılan parsel için bir itiraz yapılıyor ve 'özel sağlık tesis alanı' olması için dilekçe veriliyor. Bu dilekçe kabul ediliyor ve alanın vasfı değiştiriliyor. Neden?"Neden?" sorusu, güç ile zehirlenmiş yöneticilerin yüzüne tutulacak en güçlü ışıktır.