GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-01-2022 12:03   Güncelleme : 25-01-2022 12:03

BŞB’den 111 Milyon Liralık Arsa Satışı!

BŞB’den 111 Milyon Liralık Arsa Satışı!

 

Adana Büyükşehir Belediyesi, 17 ayrı bölgede toplam muhammen bedeli 111  milyon lirayı bulan arsa satışı gerçekleştiriyor. 
Encümen kararıyla yapılacak olan satışların tarihi 16 Şubat 2022 Çarşamba. 
Belediye tarafından ilan.gov.tr adresinde yayınlanan ilanın ayrıntısı şöyle: 
 
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Seyhan İlçesinde bulunan, aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Alanı, Hissesi, Cinsi, İmar Durumu, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat bedeli belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
 
2-İhale 16.02.2022 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina (Ana Hizmet Binası) 9. Katta bulunan Encümen Salonu’nda ilanda belirtilen saatlerde yapılacaktır.           
 
3-Satışı yapılan taşınmazın satışından KDV alınmayacaktır.
 
4-Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi alınmadan İhaleye girilemez. Borcu Yoktur Belgesi olmadığından ihaleye girilememesinden dolayı Belediyemizden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve bu konuda dava konusu yapılmayacaktır.
 
5-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir. İta Amirinin İhaleyi onaylamamasına itiraz edilemez. İta amirlerince ihale kararı iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirinin İhaleyi onaylamamasından dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve bu konuda dava konusu yapılmayacaktır.
 
6- İhale Bedeli, Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ihalenin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. Süresi içerisinde satış bedelinin ödenmemesi halinde ihale iptal edilecek ve teminat irat kaydedilecektir.
 
7-Satışı yapılan taşınmazların tapu kaydı üzerinde Çukurova Vergi Dairesi tarafından konulan Kamu hacizleri ile İcra Dairelerince konulan hacizler bulunduğundan, Satışı yapılan taşınmazların tapusu taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasından sonra verilecektir.
 
8-Satışı yapılan ve süresi içerisinde parası tahsil edilen taşınmazların satış tarihinden itibaren 1yıl içinde tapu devri yapılmaması halinde satış iptal edilecek ve ödenen satış bedeli faizsiz olarak geri ödenecektir. Bu konuda ve satışı yapılan taşınmaz üzerinde haciz bulunduğundan dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve dava konusu yapılmayacaktır.
 
9-İhale tarihinde 18 yaşından küçükler ve reşit olmayanlar ihaleye katılmaz.
 
10-Teminatın iade edilmesi halinde Belediyemize Banka hesap numarası ve IBAN numarası bildirilmesi hailinde teminat iadesi yapılacaktır. Banka hesap numarası ve IBAN numarası bildirilmemesi nedeniyle teminat iade edilmemesinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve dava konusu yapılmayacaktır.
 
11- Satışı yapılan taşınmazın planlarının iptal edilmesi ya da taşınmazın planlarının bulunmamasından dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve dava konusu yapılmayacaktır.
 
12-İdaremiz ve Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdaremiz ve Belediye Encümenince ihale iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.  İdarenin ve Encümenin ihaleyi yapmamasına itiraz edilemez. İdarenin ve Encümenin ihaleyi yapmamasından dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacak ve dava konusu yapılmayacaktır.
 
13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.
 
14-Tapu ferağı ve satıştan doğacak her türlü Vergi, Resim, Harçlar, Sözleşme Giderleri, Karar Pulu ve diğer masraflar alıcıya aittir. 
 
15-İhaleye giren herkes, Şartnameyi okuyup, anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.
 
16-İhtilaf vukuunda, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
17-İSTENİLEN BELGELER:
 
GERÇEK KİŞİLERDEN:            
 
a)Belediyeye sunulmak üzere, ihale ilan tarihinden sonra alınmış İkametgâh Belgesi.             
 
b)Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.                
 
c)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.     
 
d) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından alınan Süresiz Limit İçi Teminat Mektubu (Teyit Yazısının İbrazı Gerekir) (Teminat mektubunda; İhale tarihinin, hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) veya Geçici teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu. (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.)        
 
TÜZEL KİŞİLERDEN:
 
a) Ticaret Sicili Tasdiknamesi.  (2022 yılı içerisinde alınmış sicil kaydı.)
 
b)Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
 
c)Arsanın veya Arsa ve muhdesatın alınacağına dair Yönetim Kurulu Kararı.
 
d)Tüzel Kişiliği temsilen katılan kişilerden noterden tasdikli vekâletname.
 
e) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından alınan Süresiz Limit İçi Teminat Mektubu (Teyit Yazısının İbrazı Gerekir) (Teminat mektubunda; İhale tarihinin, hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) veya Geçici teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu. (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.)
 
18-İhaleye katılmak isteyenler, hangi taşınmazın ihalesine katılacaklarsa o taşınmazla ilgili yukarıda yazılı gerekli belgeler ile 2886 sayılı kanun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na vereceklerdir. İhaleye katılacaklar ihale saatinde Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.
 
19-Teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olarak Posta ile gönderilmesi halinde, postada vuku bulacak gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 
20-İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 
İlan olunur.
 
İrtibat: Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Md. Personeli Murat ELHAZAR İşTel: 0322 455 30 39
 
AdminAdmin